Circulariteit en urban mining als antwoord op grondstofschaarste.
Nieuwe businessmodellen als antwoord op een nieuwe vraag en verhoogde productiviteit in de bouwketen.

Presentatie (Engelstalig)

WORKSHOP – CIRCULARITY & CHANGING BUSINESS MODELS

Presentatie (Nederlands vertaald)

WORKSHOP – CIRCULARITY & CHANGING BUSINESS MODELS

Online discussion (deel 1)

Online discussion (deel 2)

Rapport
Journalistiek verslag
Verslag online discussie
Verslag online discussie – deel 2
Chair
Geert VERACHTERT
Geert is constant op zoek naar nieuwe groeikansen en is gepassioneerd om klantenbehoeften te vertalen naar oplossingen. Hij verdient zijn strepen als CEO van Philips Belgium. In 2015 brengt hij een frisse wind binnen bij Van Roey. Hij durft zaken in vraag stellen en weet als geen ander teams te inspireren en motiveren in tijden van verandering en hoge verwachtingen. Geen verrassing zeker dat hij in zijn vrije tijd hardloper is?
Als bouwsector moeten we recht in de spiegel durven te kijken: we zijn een grootverbruiker van materiaal, energie en afvalstromen én stoten heel wat ton CO2 uit. Ondanks dit grote volume, viel er de afgelopen 20 jaar amper een productiviteitsverbetering te noteren.
Tijd om het roer drastisch om te gooien en resoluut te kiezen voor de circulaire economie als unieke opportuniteit voor duurzame groei.
Ook de overheid heeft hierin een verantwoordelijk: we roepen hen dan ook op om de nodige politieke moed te tonen en samen het verschil te maken. Door voortaan duurzaam aan te besteden, is prijs niet langer doorslaggevend maar wel de totale kost over de volledige levenscyclus van het gebouw.
Consistentie als succesfactor voor de toekomst!
Co-Chair
Vincent DETEMMERMAN
Directeur Strategie & Innovatie, International. Is reeds 14 jaar actief bij de confederatie bouw. Startte er in 1997 als economisch adviseur, werd in 2003 directeur van de ICT en is momenteel Directeur Strategie & Innovatie, International. Heeft europese ervaring want hij was voordien adviseur op het gebied van statistische analyse en economische prognoses bij de Europese Commissie.
Voorzitter Visiecomité
Tom Willemen
Tom WILLEMEN
Tom studeerde in 1998 af aan de KU Leuven als burgerlijk ingenieur bouwkunde en is vandaag ceo van Willemen Groep, een Belgische familiale bouwgroep die thuis is in tal van segmenten van de bouwmarkt, zoals gebouwen, burgerlijke bouwkunde, wegenbouw, speciale technieken, funderingen en projectontwikkeling. Willemen Groep is actief in België, in de buurlanden en in Marokko. Het bedrijf telt 2.400 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van om en bij de 800 miljoen euro. Tom zetelt ook in een aantal adviesraden en raden van bestuur, waaronder die van COPRO, Federale Verzekeringen, ADEB-VBA, Dienstbetoon en hij is voorzitter van het visiecomité van het WTCB. Naast zijn operationele taken is hij vooral bezig met innovatie in de bouw en de vraag hoe digitalisatie en nieuwe technologieën zoals drones, wearables, virtual en augmented reality en AI de mensen in de bouw kunnen helpen bij het beter en efficiënter realiseren van bouwprojecten.
Invited Keynote Speaker
Thomas Rau
Thomas RAU
Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffen schaarste. Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.
Animator
Johan Van Dessel
Johan VAN DESSEL
Johan Van Dessel (Ir 1990 KU Leuven) is Coördinator Strategie en Innovatie bij het WTCB. Hij was voorheen Afdelingshoofd Duurzame Ontwikkeling en Renovatie. Johan Van Dessel heeft een bijzondere aandacht voor het thema circulariteit, renovatie en energietransitie; nieuwe business modellen worden hierdoor ook een realiteit. Hij heeft een ruime ervaring met valorisatie en projectcoördinatie en is tevens verantwoordelijk voor de uitbouw van de projecten in het Brussels Gewest.
Rapporteur
Jeroen Vrijders
Jeroen VRIJDERS
Jeroen Vrijders is Labohoofd van het labo Duurzame & Circulaire Oplossingen. Hij is al 15 jaar actief bij het WTCB op de thema’s urban mining (selectieve sloop, recyclage, hergebruik, …), nieuwe oplossingen (kringloopbeton, best practices) en de grote evoluties op vlak van circulaire economie (beleid, normering, levenscycluskosten, …) ter ondersteuning van de bedrijven in de praktijk.

Thema 1 : 100% behoud van gebouwen in voortdurende verandering

De bouwsector is een van de grootste materiaal- en energieverbruikers. Circulair bouwen beoogt een antwoord op deze uitdaging. 

Nieuwe gebouwen moeten dynamisch, flexibel, en aanpasbaar aan wijzigende behoeften en eisen.  Deze flexibiliteit, de mogelijkheid om efficiënt van functie te veranderen, wordt vereenvoudigd door circulaire principes zoals het bouwen in lagen en losmaakbare componenten. Dit laatste draagt ook bij tot behoud van waarde vanuit materiaal-standpunt. 

Bestaande gebouwen worden op hun intrinsiek waarde-potentieel beoordeeld; schaarste (materiaal, energie, arbeid,…), markt, maatschappij en regelgeving pushen de markt naar levensduurverlenging van gebouwen en structuren  

En gebouwen die worden afgebroken, fungeren als grondstof-mijnAls gevolg van, en ondanks, de niet-circulaire bouwmethodes moet de bouwsector zich organiseren om de hoogste waarde uit de materialen te putten via hergebruik, recyclage en remanufacturing. 

Hierdoor wordt ook een stap gezet om de ecologische voetafdruk van gebouwen en bouwmaterialen te verminderenlage impact materialen en gebouwen. Ook biogebaseerde grondstoffen kunnen hier tot bijdragen, net zoals korte kringlopen.  

Thema 2 : De traditionele bouwketen maakt plaats voor een nieuw waarde-netwerk

De productiviteit van de bouw is laag. Nieuwe productie-modellen en samenwerkingsvormen worden noodzakelijk om de betaalbaarheid van wonen en leven te behouden.  Automatisatie en prefabricatie doet de rol van de aannemer verschuiven. Via samenwerkingsverbanden behoudt de aannemer-ondernemer zijn centrale rol als centraal punt in het ontwerp, productie, uitvoering, onderhoud en beheer van het gebouw. 

Hierbij is dmarktvraag en de aanbesteding, is nog te veel geënt op de initiële bouwkost en de investering bij bouw en op korte termijn.  Indien we uitgaan van de levenscycluskost van een gebouw, dan leidt dit tot andere keuzes.  De gebruiksfase met kwaliteit van leven en werken, energie, water en onderhoud maar ook einde-levensduur, dient mee opgenomen worden. 

Ook rond de notie ‘eigenaarschap’ treden verschuivingen op: bouwcomponenten, licht en energie, ruimte tot en met gebouwen worden eerder als dienst-as a service aangeboden, waarbij wordt betaald voor hun gebruik.  Sharing, vanuit een platform-aanbod, van diensten gebruik maken, speelt in op deze trend en deelt assets, en functies (mobiliteit, buitenruimte, wasmachine, materieel en materiaal voor bouw,…) 
Panel
Knauf Insulation


Onze objectieven inzake kringloopeconomie gaan van onze eigen productiefaciliteiten tot aan de sloop van gebouwen. In onze fabrieken willende we tegen 2025 geen afval meer naar het stort sturen. Voor sloopwerven wensen we tegen dan in minstens 5 landen een programma te hebben voor het recycleren van glaswol en steenwol uit sloopprojecten.

BAM Belgium


we staan voor een gigantische uitdaging in termen van klimaatdoelstellingen, enkel een ambitieuze visie in combinatie met de nodige creativiteit, vernieuwende business modellen en een stevige portie daadkracht zullen ons toelaten deze doelstellingen te bereiken. Ik vind het dan ook bijzonder zinvol om vanuit mijn huidige rol hieraan een steentje bij te dragen, teneinde duurzamere en innovatieve oplossingen naar voor te kunnen schuiven.

Pearlchain
Etap Lighting


Light as a service is een duurzaam model, àls het ook werkt met duurzame producten. Ledverlichting is niet noodzakelijk duurzame verlichting.

Drees & Sommer


Près de 10 ans d'expérience dans l'immobilier, 30 ans dans l'amélioration des produits. EPEA - Part of Drees & Sommer est aujourd'hui le pionnier et leader mondial de l'économie circulaire, tous secteurs confondus

Eurabo cvba


Evolueren van eigenaarschap naar co-ownership lijkt me noodzakelijk om het aantal have-nots niet verder te laten oplopen. Een samenleving waarin zo veel mogelijk mensen zich veilig voelen en gerust zijn over hun toekomst is een noodzakelijk deel van de evolutie naar meer duurzaamheid. Om diezelfde reden is de transformatie in de bouwketen van samenwerkingsverbanden naar co-creatie wenselijk. Enkel zo kan elke participant in het bouwproces maximaal expertise en inzet leveren voor een optimaal resultaat, en tegelijk rekenen op een faire waardering.

BESIX STAY


In een maatschappij waar beleven meer en meer primeert over bezitten, kunnen aannemers niet langer enkel bouwactiviteiten coördineren maar moeten zij zichzelf profileren als integrator van services over de hele levenscyclus van een gebouw.

ECONOCOM
Bureau Bouwtechniek


De opportuniteiten voor levensduurverlenging van materialen bevinden zich daar waar maatschappelijke en technische kwaliteiten samenkomen. Creativiteit en sectoroverschrijdende co-creatie zijn van essentieel belang in de transitie naar bouwmethodieken die in evenwicht zijn met onze natuur.

BEFIMMO sa/nv

Transversale vragen voor de 2 thema’s

1. Wat is de impact van deze toekomstscenario’s op de aannemer/bouwsector en hierbij horend wat is de impact op de waardeketen.
2. Wat zijn onze sterktes in België of wat zouden onze sterktes moeten zijn om met deze scenario’s om te gaan.
3. Wat zijn de succesvoorwaarden, maw wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden om de bouwsector binnen deze scenario’s succesvol te laten floreren en welke ondersteunende en stimulerende stappen (voor de komende decennia) zijn hiervoor nodig.
4. Hoe zit het met de betaalbaarheid voor bouwen binnen deze toekomstscenario. Affordability covers financial issues (can the client still pay for this in a reasonable way?), ecological issues (CO2, materials, available space, …), …
Circularity & changing businessmodels

Evenement georganiseerd in het kader van het Visiecomité in samenwerking met

Evenement georganiseerd in het kader van het Visiecomité in samenwerking met IMEC, Confederatie Bouw ADEB-VAB en Bouwunie