Hoogbouw en topups, groene gebouwen en steden, energyharvesting, cities of the future, mobiliteit en mobiliteitsimpact van afgelegen woningen, klimaatsveranderingen en resiliente gebouwen …

“We leven in een wereld die door de digitalisering steeds sneller evolueert. Ook voor ons in onze sector heeft dat enorme gevolgen want die veranderingen zijn sociologisch.  Die veranderen echt het gedrag van de mensen. Men is niet langer op zoek naar het hebben van huis ; men is op zoek naar een plek om te slapen. Een keer je dat beseft en je combineert dat met de andere problemen die in onze sector zijn, de schaarste van materiaal en schaarste van mobiliteit, dan besef je dat je een ander product moet gaan maken.”
Wim Straetmans, Kairos
 • KEYNOTE LUK PEETERS (17 september 2020 – 17u tot 18u) – in het Engels met simultane vertaling naar FR en NL

  Sociale cohesie, multifunctionele ruimtes, dichtheid

  De veerkrachtige transformatie van steden is gebaseerd op strategieën van sociale cohesie die samen met design worden ontwikkeld. Deze strategieën helpen mensen om op nieuwe manieren ruimte te delen en nieuwe soorten relaties met de gebouwde omgeving en met elkaar te ontwikkelen. Dit is des te belangrijker omdat ontwerpers steeds meer multifunctionele ruimtes creëren. Succesvolle cohesie vereist ook een verscheidenheid aan dichtheidsmodellen die praktisch, logistiek, ecologisch en sociaal kunnen werken. Ruimtes voor meervoudig gebruik vereisen technieken en strategieën, evenals een intelligent ontwerpproces dat zorgt voor een samensmelting van functies. Bouwtechnieken, zoals circulair bouwen, en adaptieve vergunningen en wetgeving hebben de kans om veerkrachtige stadstransformatie te versterken, aangezien het ontwerp, de fasering en de uitvoering van innovaties berust op het wettelijk beleid en de vergunningsprocedures die ofwel met succes echte transformaties kunnen faciliteren, ofwel deze kunnen voorkomen van gebouwd te worden.

  Mobiliteitsinnovatie en scalaire multimodale hubs

  Het verbinden van mensen leidt tot het bieden van duurzame mobiliteitsopties in stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden. Micromobiliteit, Mobility as a Service en Scalaire multimodale hubs bieden een raamwerk van verbindingspunten en efficiënt reizen door dichtheden. Mobiliteitsontwerp en strategische verdichting kunnen de aanzet geven tot een nieuw kader en een reeks prioriteiten voor woonplanning in de periferie van de stad, evenals nieuwe modellen van commerciële efficiëntie, waardoor strategieën voor een betere ruimtelijke opbrengst mogelijk zijn.

  “Relatability” in technologie en design

  Het modernisme creëerde een abstractie van de gebouwde omgeving die het publiek verloor. Nieuwe technologieën hebben de verantwoordelijkheid om herkenbare omgevingen te creëren. Door materiaalefficiëntie bij de productie kan een grotere betrouwbaarheid worden gecombineerd met prestatiekenmerken die gemakkelijk kunnen worden hersteld of afgebroken. Design heeft de mogelijkheid om te veranderen. De esthetiek van het ontwerp vervult veel belangrijke functies, en de zogenaamde “functionele gebouwen” moeten worden gehonoreerd om abstractie te verminderen en verbinding en aantrekkingskracht te creëren.

 • WERKSESSIE MET PANELDISCUSSIE (23 september 2020 – 17u tot 20u) – in het Nederlands en in het Frans met simultane vertaling

  De keynote van Luk Peeters van 17 september 2020, wordt gevolgd door een panel discussie welke via ZOOM live gevolgd kan worden. Het publiek heeft de mogelijkheid om via de chat-functie deel te nemen aan de discussies.

Presentatie (NL ondertiteld)

Journalistiek verslag

Panel discussie

Journalistiek verslag

Download de publicatie (Engels):

Chair
Wim STRAETMANS
Bij Kairos (project- en planontwikkeling) is ir. arch. W. Straetmans benoemd tot Executive Director. Wim Straetmans trad in 2007 in dienst bij BAM. Hij was tot voor kort gedelegeerd bestuurder van Immo BAM nv. BAM Belgium bracht de vastgoedactiviteiten van Kairos en Immo BAM samen onder de naam Kairos.
Co-Chair
Celine GOFFAUX
Verantwoordelijk voor bedrijfsontwikkeling en innovatie bij Cenaero. Haar missie is om R & D-activiteiten en samenwerkingen met innovatieve bedrijven te ontwikkelen door simulatie en gerelateerde digitale technologieën in de ontwerp- en bedrijfsfasen van een nieuw product, proces of dienst te brengen.
Voorzitter Visiecomité
Tom Willemen
Tom WILLEMEN
Tom studeerde in 1998 af aan de KU Leuven als burgerlijk ingenieur bouwkunde en is vandaag ceo van Willemen Groep, een Belgische familiale bouwgroep die thuis is in tal van segmenten van de bouwmarkt, zoals gebouwen, burgerlijke bouwkunde, wegenbouw, speciale technieken, funderingen en projectontwikkeling. Willemen Groep is actief in België, in de buurlanden en in Marokko. Het bedrijf telt 2.400 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van om en bij de 800 miljoen euro. Tom zetelt ook in een aantal adviesraden en raden van bestuur, waaronder die van COPRO, Federale Verzekeringen, ADEB-VBA, Dienstbetoon en hij is voorzitter van het visiecomité van het WTCB. Naast zijn operationele taken is hij vooral bezig met innovatie in de bouw en de vraag hoe digitalisatie en nieuwe technologieën zoals drones, wearables, virtual en augmented reality en AI de mensen in de bouw kunnen helpen bij het beter en efficiënter realiseren van bouwprojecten.
Invited Keynote Speaker
Luk PEETERS
Luk Peeters is medeoprichter van ORG Permanent Modernity, een multidisciplinair ontwerpbureau voor stedenbouw en architectuur met kantoren in Brussel en New York. Sinds 2007 heeft hij een bureau ontwikkeld met 35 medewerkers dat spraakmakende ontwerpen heeft gemaakt in binnen- en buitenland. Hij leidt de architectuurafdeling, die zowel in België als in Afrika (Malawi, Kinshasa, Ghana) actief is. Luk heeft een Master of Science in architectuur (KULeuven) en een Master of Urban Design and Spatial Planning (KULeuven & UGent).
Sinds ‘00 heeft hij uitgebreide en internationale ervaring in het ontwerpen van duurzame productiegebouwen en -locaties. Met ORG gaat hij nog een stap verder door productie naar de stad te brengen en vorm te geven binnen tijdloze, flexibele structuren. Hij ontwierp het masterplan voor de site Abattoir in Anderlecht, evenals de Foodmet, een iconisch marktgebouw waar productie (met de grootste aquaponic urban roof farm van Europa), vleesverwerking en verkoop samenkomen in één gebouw. Daarna voerde hij het onderzoekswerk uit met ORG in de sterk gemengde productie- / woongebouwen die momenteel in Brussel in aanbouw zijn. Onlangs presenteerde ORG de Broeklin-site, de grootste circulaire site van België.
Animator
Yves Martin
Yves MARTIN
Yves Martin is burgerlijk ingenieur in de bouw en kwam in 2000 bij het WTCB. Hij is coördinator van de Technische Comités en coördinator Strategie en Innovatie bij het WTCB. Om onze bottom-up benadering te garanderen, worden onze activiteiten geleid door 14 Technische Comités. Terwijl 11 Technische Comités rechtstreeks een bouwvak vertegenwoordigen en zijn samengesteld uit aannemers en experten, richten de andere zich op onderwerpen die van belang zijn voor verschillende beroepen (brandveiligheid, smart en duurzaam, BIM, …).
Yves Martin was voorheen adjunct-departementshoofd van het departement materialen, daken en gevels en afdelingshoofd van de afdeling Gevels, Daken en Schrijnwerk. Zijn specialiteit is Fire Safety Engineering. Hij is lid van de Hoge Raad voor Brandveiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als vertegenwoordiger van de Confederatie Bouw en externe expert Fire Safety bij het Afwijkingscommissie.
Rapporteur
Lisa Wastiels
Lisa WASTIELS
Lisa Wastiels studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel en Harvard University en behaalde in 2010 de titel van Doctor Ingenieur-Architect. Ze is sinds 2011 actief bij het WTCB en bouwt daar momenteel het team uit dat werkt rond de milieuprestaties van gebouwen. Haar onderzoek en interesse richten zich op sociale en ecologische aspecten van duurzaam bouwen, met een focus op thema’s als levenscyclusanalyse (LCA), CO2-emissies, materiaalefficiëntie, vergrijzing, aanpasbaarheid, innovatieve systemen, ….
Rapporteur
Filip DOBBELS
Filip Dobbels is burgerlijk ingenieur-architect (Ugent, 1997) en werkt bij WTCB sinds 1998. Hij is co-animator van het TC Dakbedekkingen en verbonden aan het Labo Isolatie, Dichting en Daken (TDI). Sinds 2002 is hij lid van de Expertgroep “Bouwfysica, gebouwentechniek en architectuur” van ie-net. Zijn interesse en onderzoeksactiviteiten focussen op de bouwschil, met bijzondere aandacht voor energie en milieu-impact. Concreet bouwt hij kennis op rond daken, houtconstructies, luchtdichtheid, energetische renovatie/restauratie en groen bouwen. Overtuigd van het belang van knowledge management was hij voorloper in BIM (ontwerpt via BIM-modellering sinds 2009, co-animator WG “Classificatie” van het TC BIM&ICT, 2016-2019). Jarenlang was hij Technologisch Adviseur voor bedrijven in het kennisdomein van daken & gevels. Vanuit z’n praktijkervaring als architect, ingenieur en energiedeskundige zoekt hij voortdurend naar pragmatische en kostenefficiënte oplossingen om de grote ambities voor morgen waar te maken en bouwgebreken te voorkomen. Geïntegreerd ontwerpen stelt hij hierin centraal, met veel respect voor het métier en een grote passie voor bouwdetails.

Thema 1 : Verstedelijking

Bevolkingsaangroei, immigratie en mobiliteitsproblemen heeft ons met velen naar de stad gedreven… Tegen 2050 zal het aantal mensen dat in steden woont verdubbeld zijn. Dat maakt verstedelijking tot een van de grootste transformatietrends van de eenentwintigste eeuw.

Er is maar 1 oplossing, alles moet de hoogte in en een geïntegreerde district aanpak dringt zich op. Of betekent verdichting toch niet noodzakelijk hoogbouw?

De stad moet zelf sufficiënt worden en voorzien in zijn eigen voedselvoorziening . Gebouwen worden autonoom en multifunctioneel. Niet ‘having’ maar ‘sharing’ wordt de trend (co-working, co-housing, …). We evolueren naar “Everything as a service”.

Thema 2 : Klimaatsverandering en ‘urban resilience’

Klimaatsverandering zorgen in dicht bebouwde steden voor hittestress overdag en ’s nachts, voor waterproblemen (droogte en toename van waterverbruik, toename in piekneerslag en zeespiegelstijging met wateroverlast of overstromingen).

Net als de andere landen publiceert België actieplannen tegen de opwarming van de aarde. Deze plannen zijn compilaties van federale en regionale acties. Ze bevatten een onderdeel “mitigatie van klimaatverandering” waarvan de bouwsector goed op de hoogte is, aangezien het alle acties omvat die verband houden met de EPB en de energetische renovatie van gebouwen.
Maar er is ook een paragraaf over “aanpassing aan klimaatverandering”

Welke strategieën en ruimtelijke maatregelen moeten we nemen tegen de klimaatverandering? Hoe moeten we  onze steden en gebouwen klimaatbestendig bouwen?
Panel
IMEC City of Things Smart City
ORGPERMOD
Thomas & Piron Bâtiment


Om het hoofd te kunnen bieden aan de demografische veranderingen en de opwarming van de aarde moeten steden en buurten evolueren. De ruimtelijke ordening van morgen zal waarschijnlijk bestaan uit het overnemen van bestaande concepten, zoals Smart Cities/Districten, eco-buurten en het begrip 'communs'. Ontwikkelaars en ruimtelijke-ordeningsafdelingen zullen er in moeten slagen om deze op een intelligente manier te combineren. Naar mijn mening zijn deze beginselen gebaseerd op vier pijlers: levenskwaliteit, het delen van hulpbronnen en/of diensten, een duurzaam milieu en nieuwe technologieën.

OESO-OCDE, ex EY


Maarten gelooft dat Vlaanderen massaal verouderde huizen moet slopen om ruimte te maken voor meer leefbare en energievriendelijke steden.

TML Transport Mobility Leuven


Nieuwe technologieën zoals MaaS, digitale steden, slim verkeersmanagement, … vereisen niet louter slimme samenwerkingsverbanden, maar moeten ook oog hebben voor de inclusiviteit van alle mensen in onze samenleving.

ULG Liège – Prof. Urbanisme
Bureau Bogdan & Van Broeck, ex Vlaamse Bouwmeester


The building sector has the responsibility, the skills, and the position to operate in the vanguard of a fundamental transition process towards a more sustainable and a lot smaller land use by mankind. The collapse of the global ecosystem involves more than the problem of emissions and climate change: global solidarity, reducing birth rate in poor countries, a new economical and agricultural system, a post growth model, and the rewilding of half of the planet will all together be necessary vectors to reach a future that is sustainable on long term for all life forms.

BEFIMMO sa/nv
Brussels Gewest
Horticultural Research Centre


De nood aan vergroening van onze dichtbebouwde leef- en werkomgeving is groter dan ooit. Goedgekozen planten en bomen voor specifieke locaties zorgen voor mooi, functioneel en onderhoudsarm groen op elke plek. Het samenspel tussen planten rond, op en in gebouwen creëert een aangename omgeving. Bij grote en kleine projecten zijn de kwaliteit in opkweek en aanplant essentieel voor sterke projecten die decennialang mooi blijven.

Studiebureau Boydens NV
TS-CONSTRUCT

Transversale vragen voor de 2 thema’s

1. Wat is de impact van deze toekomstscenario’s op de aannemer/bouwsector en hierbij horend wat is de impact op de waardeketen.
2. Wat zijn onze sterktes in België of wat zouden onze sterktes moeten zijn om met deze scenario’s om te gaan.
3. Wat zijn de succesvoorwaarden, maw wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden opdat de bouwsector binnen deze scenario’s succesvol deze uitdagingen aangaat en deze mogelijkheden grijpt? En welke ondersteunende en stimulerende stappen (voor de komende decennia) zijn nodig?
4. Hoe zit het met de betaalbaarheid voor bouwen binnen deze toekomstscenario. Affordability covers financial issues (can the client still pay for this in a reasonable way?), ecological issues (CO2, materials, available space, …), …
City & buildings tranformation

Evenement georganiseerd in het kader van het Visiecomité in samenwerking met

Evenement georganiseerd in het kader van het Visiecomité in samenwerking met IMEC, Confederatie Bouw ADEB-VAB en Bouwunie